ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΡΟΣ

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Πόρου,Ε.Κανατσίδη, Α.Παπαχρήστου και Γ.Κουτουζής, για παράβαση καθήκοντος από την Αποκεντρωμένη

Στον εισαγγελέα στέλνει η απόφαση 13526/5032/12.3.2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που απορίπτει την 234/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τρεις δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας. Την Ελένη Κανατσίδη, τον Αναστάσιο Παπαχρήστου και τον Γιώργο Κουτουζή,γιατί ενώ είχαν κώλυμα, ψήφισαν στο θέμα αυτό.
Συγκεκριμένα η απόφαση γράφει:

Εξέταση της από 8/1/2018 προσφυγής των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Πόρου,
Σπύρου Σπυρίδωνα, Σταματίνας Μητσιοπούλου, Ευάγγελου Ζεντέλη, Δημητρίου
Μωρόπουλου, Γεωργίου Μάνδηλα και Αγγελικής Μακρή
-Επειδή, με την παρούσα προσφυγή οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι στρέφονται κατά της

υπ αριθμ. 234/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προβάλλοντας ως λόγο
ακύρωσης το γεγονός ότι στην από 13/12/2017 συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η
επίμαχη απόφαση συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργιος Κουτουζής, Αναστάσιος
Παπαχρήστου και Ελένη Κανατσίδη, οι οποίοι είχαν κώλυμα συμμετοχής, καθώς είτε οι

ίδιοι, είτε συγγενείς αυτών Α’ και Β΄βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είναι κάτοχοι ή εκμισθωτές καταστημάτων, έμπροσθεν των οποίων παραχωρείται με την προσβαλλόμενη
απόφαση κοινόχρηστος χώρος, και ως εκ τούτου έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον.
-Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. του Ν. 3463/2006 «1.Δημοτικός
σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση
αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά όργανα, τα οποία
γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή
συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό
συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της αυτής είναι άκυρη.
 
Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος
και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».
-Επειδή, από το απόσπασμα των πρακτικών της με αριθμ. 40/2017 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού συμβουλίου προκύπτει ότι οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες
τόσο κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί της παραχώρησης
των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, όσο και κατά τη λήψη της υπ αριθμ. 234/2017
απόφασης με την οποία καθορίζονται οριστικώς οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι
του Δήμου για το έτος 2018. Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι οι
συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
παρακολούθησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, στις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις περί
εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων σε
ενδιαφερόμενους που κατέχουν ή εκμεταλλεύονται καταστήματα, ύστερα από αίτησή τους.
-Επειδή, με το υπ αριθμ. 916/14-2-2018 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Πόρου αναφορικά
με τις απόψεις επί της εν λόγω προσφυγής επιβεβαιώνεται η ιδιότητα των ανωτέρω
δημοτικών συμβούλων ή των συγγενικών τους προσώπων ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές
καταστημάτων, έμπροσθεν των οποίων παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος.
– Επειδή, από τα ανωτέρω περιγραφόμενα προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006, κι ως εκ τούτου
είναι άκυρη.
Διαπιστώνει λοιπόν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ότι οι τρεις αυτοί δημοτικοί σύμβουλοι έχουν διαπράξει «παράβαση καθήκοντος» και πρέπει να τεθούν σε αργία.
Πρέπει λοιπόν η ίδια να κινήσει τις διαδικασίες για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως των ποινικών ευθυνών που θα προκύψουν από την διερεύνηση της υπόθεσης από την εισαγγελία.
Εκτύπωση