ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑΛΙΜΑΝΙΠΟΡΟΣ

Παρέμβαση εισαγγελέα για απόφαση,(306/2017),του Δ.Λ.Τ.Πόρου περί χωροθέτησης σκαφών στον δίαυλο.

Το mellon.gr δημοσιεύει ολόκληρη την προσφυγή των Γ.Μάνδηλα (φωτογραφία), Αγ.Μακρή και Δ.Γρίβα στον Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,(και την συμπληρωματική προσφυγή), κατά της υπ’ αριθμ. 306/2017 απόφασης του Δ.Λ.Τ.ΠΟΡΟΥ, που αφορά την χωροθέτηση σκαφών στον Δίαυλο Πόρου. 
Να σημειωθεί πως η εισαγγελία Πειραιά, έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το θέμα αυτό, που διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πόρου και από το Α.Τ. Πόρου.
Διαβάστε την προσφυγή:

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η
(άρθρο 227 και 238 Ν.3852/2010)
Των μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου
Γεωργίου Μάνδηλα (και Δημοτικού Συμβούλου), Δημητρίου Γρίβα και Αγγελικής Μακρή ανεξάρτητης Δημ. Συμβούλου
ΚΑΤΑ
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, νομίμως εκπροσωπουμένου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
  1. Της υπ’ αριθμ. 306/2017 απόφασης του Δ.Λ.Τ.ΠΟΡΟΥ με ΑΔΑ : ΩΤΠΩΟΡΤ6-Ζ7Ω η οποία αναρτήθηκε αρχικά την 28-12-2017 και σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 5-1-2018.
  2. Κάθε άλλης συναφούς προς αυτή, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.
Δια της παρούσης μας προσβάλουμε και αιτούμεθα την κατά νόμο ακύρωση και εξαφάνιση της 306/2017 (συν.1)απόφασης του Νομικού Προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ για τους κάτωθι νομίμους, βάσιμους και αληθείς λόγους, ήτοι:
  1. Παραδεκτό και εμπρόθεσμο της παρούσης προσφυγής μας:
Η παρούσα προσφυγή μας ασκείται νομίμως και παραδεκτώς καθ’ όσον:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, με θέμα <<εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ>> , ως ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής κατά των πράξεων των Δημοτικών οργάνων καθορίζονται :
α) Το έννομο συμφέρον, β) η προθεσμία και γ) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης, δηλ. η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
Εν προκειμένω :
α) Η παρούσα προσφυγή μας ασκείται με προφανώς έννομο συμφέρον, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 135, παρ. α΄και γ΄ του Κ.Δ.Κ., οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, για την τήρηση της νομιμότητας.
΄Αρα, νομίμως και παραδεκτώς προσβάλλουν τις διοικητικές πράξεις των δημοτικών οργάνων.
β) Επίσης, ασκείται εμπροθέσμως η προσφυγή μας διότι η προσβαλλόμενη πράξη αναρτήθηκε στην << ΔΙΑΥΓΕΙΑ>> σε ορθή επανάληψη την 5-1-2018
γ) Τέλος, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Λ.Τ.Πόρου έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
ii) Επί της ουσίας:
α) Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση χωρίς να υφίσταται η απαιτουμενη μελέτη η οποία θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί από ειδικούς, όπως λιμενολόγο, συγκοινωνιολόγο και οικονομολόγο, με εισηγητή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Πόρου ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με καμμία από τις απαιτούμενες ειδικότητες.
β)Το Δ.Λ.Τ.Πόρου προέβη στην λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης χωρίς την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής ώς όφειλε θεωρώντας, όπως αναφέρεται στην είσήγηση, ότι θα έπρεπε να συμμετέχει η Λιμενική Αρχή στή διαβούλευση.
Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ περί κανονιστικών αποφάσεων, καθορίζονται οι φορείς που μετέχουν της διαβούλευσης. <<Για την διαμόρφωση της εισήγησης η Δημαρχιακή Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων>>.
Απο τα παραπάνω προκύπτει ότι οι Λιμενικές Αρχές δεν ανήκουν στις αναφερόμενες κατηγορίες.
β) Σύμφωνα με την ΚΥΑ α.π.8122.1/29/2014/16-7-2014 των Υπουργών Οικονομίας και Ναυτιλίας, την οποία επικαλείται ο εισηγητής του θέματος, στην παρ. ΣΤ 3β αναφέρεται ότι τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:
<< Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους,
με σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών>> (συν.2).
γ) Από την συνημμένη προσβαλλόμενη απόφαση, φαίνεται ότι το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. δεν τήρησε την παραπάνω ΚΥΑ, καθώς και την υπ’ αιριθμ. 2131.13/5000/2015/15-7-2015 εγκύκλιο της Δ/νσης Λιμενικής Αστυνομίας (συν. 3) και προέβη στην λήψη απόφασης, χωρίς την σύμφωνη γνώμη ως προς
τον ΤΟΜΕΑ Β, της οικείας Λιμενικής Αρχής. Ο εκπρόσωπος της αρχής, αρμόδιος Λιμενάρχης (υποχρωτικό εκ του νόμου μέλος του Δ.Σ.), εξέφρασε τις αντιρήσεις του στο θέμα της χωροθέτησης, διότι στον τομέα Β υπάρχει οριοθετημένος Δίαυλος όπου δεν μπορεί να γίνει χωροθέτηση, οι οποίες μάλιστα αντιρήσεις του δεν έχουν καταγραφεί, ως όφειλαν, στην παρούσα προσβαλλόμενη απόφαση.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται απο έγγραφό μας προς το Λιμεναρχείο Πόρου στις 2-1-2018 σχετικά με τις αρμοδιότητες χωροθέτησης λιμένα και την απάντησή του υπ’αριθμ. πρωτ. 2131/65/2018 έγγραφο (συν. 4), το οποίο διευκρινίζει τις θέσεις της εποπτεύουσας Λιμενικής αρχής και την νομολογία στην οποία στηρίζονται.
δ) Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α 129/22-8-1986 άρθρο 2 παρ. 3 <<θέση σε εφαρμογή Κανονισμού για την ασφαλή πετρέλευση των πλοίων>> αναφέρεται ότι : <<Αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης του κανονισμού αυτού, είναι οι λιμενικές αρχές οι οποίες ενεργούν για τον σκοπό αυτό έκτάκτους ελέγχους στα πλοία που ανεφοδιάζονται με καύσιμα στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οι ίδιες αρχές καθορίζουν τον χώρο, τον χρόνο και τις τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες που συνδέονται με την διενέργεια πετρέλευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τοπικές συνθήκες>> (συν. 5).
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου κατά την λήψη της προσβαλλόμενης 306/2017 απόφασης με θέμα << καθορισμός θέσεων ελλειμενισμού σκαφών στο Δυτικό λιμάνι Πόρου (από Σταυρό έως μάντρα Κ.Ε.Πόρος)>> καθόρισεαναρμοδίως και τους χώρους και τις ώρες πετρέλευσηςτων σκαφών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προσβαλλόμενη με το παρόν απόφαση του Δ.Λ.Τ. Πόρου 306/2017 είναι μη νόμιμη και απορριπτέα.
΄Αρα για όλους τους άνω αναφερόμενους λόγους αιτούμεθα όπως ακυρωθεί και εξαφανισθεί καθ΄ολοκληρίαν η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Λ.Τ.ΠΟΡΟΥ.
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Λ.Τ.ΠΟΡΟΥ είναι αναφανδόν μη νόμιμη, εσφαλμένη και αβάσιμη και, ως εκ τούτου ακυρωτέα.
Επειδή κατά τα ανωτέρω, η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, έχουμε δε προφανές έννομο συμφέρον (άμεσο και ενεστώς) για την άσκηση αυτής όπως επεξηγήσαμε και στην αρχή αυτής.
ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας.
Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσης λόγους, η υπ΄αριθμ. 306/2017 αποφάση του Δ.Λ.Τ.ΠΟΡΟΥ.
Να ακυρωθεί και κάθε άλλη συναφής προς αυτή, προγενεστέρα ή μεταγενεστέρα πράξη ή παράλειψη.
Πόρος 9-11-2018
Οι προσφεύγοντες:
Γεώργιος Μάνδηλας ( Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ.)
Αγγελική Μακρή (ανεξάρτητη Δη. Σύμβουλος, αναπλ. μέλος του Δ.Σ.)
Δημήτριος Γρίβας (μέλος του Δ.Σ.)
 Β!
Στις 5 Φεβρουαρίου 2018,  οι πιο πάνω, στέλνουν  συμπληρωματική προσφυγή στον Γ.Γ.Αποκεντρωμένης, που την κοινοποιούν και στον Εισαγγελέα Πειραιά, που διατάσσει προκαταρκτική έρευνα επί του αναφερόμενου θέματος.
Διαβάστε την συμπληρωματική προσφυγή:
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)
                  ΤΗΣ   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
 
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ ΜΕ αριθ.
          πρωτ.   2555/991/11-1-2018 ΚΑΤΑ ΤΗΣ 306/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ
                                   ΑΔΑ: ΩΤΠΩΟΡΤ6-Ζ7Ω
 
 
 
 Με αφορμή την λήψη της 02/2018  (συν.1)  απόφασης το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου με ΑΔΑ:ΨΒΗΤΩΞΝ-2ΓΦ, και θέμα << ΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.306/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου με θέμα: Καθορισμός Θέσεων Ελλιμενισμού Σκαφών στο Δυτικό Λιμάνι Πόρου (από Σταυρό έως μάντρα Κ.Ε. Πόρος), η οποία λήφθηκε αναρμοδίως
και δεν είναι πράξη η οποία έχει εκτελεστό χαρακτήρα σας παραθέτουμε τα εξής :
 
 
     α) Στην παραπάνω απόφαση αναφέρθηκαν στοιχεία, τα οποία δεν υπήρχαν κατά την λήψη της προσβληθείσας 306/2017απόφασης του Δ.Λ.Τ.Πόρου και τα οποία ενισχύουν του ισχυρισμούς μας για την ακύρωσή της (συν. 2, 3) όσον αφορά τον ΤΟΜΕΑ Β ότι είναι ΔΙΑΥΛΟΣ και όχι στενό ΠΟΡΟΥ, όπως το ερμηνεύει ο εισηγητής στη 02/2018 απόφαση, πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Πόρου, και παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την εξέτασή της. 
 
     β) Στο συν. 1 έγγραφο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Π.Ν. – Δ/νση Ασφ. Ναυσιπλοϊας με αριθ. Φ. 299.3/25/11/16-6-2011με θέμα :Σήμανση-φωτοσήμανση διαύλου Πόρου- Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας , ο ΤΟΜΕΑΣ Β  σαφέστατα χαρακτηρίζεται ως ΔΙΑΥΛΟΣ, και δεν μπορούν να καθορισθούν θέσεις ελλιμενισμού και τοποθέτηση πλωτού προβλήτα όπως ψηφίστηκε στην 306/2017 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Πόρου. Επίσης όπως σας έχουμε αναφέρει και επισυνάψει, ο Λιμενάρχης Πόρου (μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π.)  καθ’ ύλην αρμόδιος για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας  δεν ψήφισε για τον ΤΟΜΕΑ Β για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στο συν. 4 έγγραφό του το οποίο μας απέστειλε  μετά απο αίτημά μας.
                                 
     γ) Στο συν. 2 έγγραφο του Λιμεναρχείου Πόρου με αριθ. πρωτ. 8221:ΛΤΠ/01/2011/08-04-2011 προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου και θέμα : <<σήμανση-φωτοσήμανση διαύλου-ασφάλεια ναυσιπλοϊας>> επίσης σαφέστατα αναφέρεται και επιβεβαιώνεται ο δίαυλος στον ΤΟΜΕΑ Β.
 
      Από τα παραπάνω έγγραφα , συνάγεται ότι στον ΤΟΜΕΑ Β, λόγω ΔΙΑΥΛΟΥ, δεν μπορούν να καθορισθούν θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, καθώς και πόντιση πλωτών προβλητών, παρά μόνο μετά  την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών  (Λιμεναρχείο Πόρου) όπως ορίζεται και στην ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Ναυτιλίας α.π. 8122.1/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032/β/2014) και έγγραφο του
Υ.Ο.Υ. & Ναυτιλίας α.π. 2131.13/5000/15-7-2015.
 
 
Πόρος 5-2-2018
 
Οι προσφεύγοντες
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ (Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ.)
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ (Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.)
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ (μέλος  Δ.Σ.)
 
 

κοιν/ση:  

  1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά
  2.  Δ/νση Λιμενικής Πολιτικής ΥΠ. Ναυτιλίας
  3. Λιμενάρχη Πόρου

 

Εκτύπωση