ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑΛΙΜΑΝΙΠΟΡΟΣ

Κολοκύθια «τούμπανα» τα περί εθελοντισμού του Δημάρχου Πόρου

 

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο f/b και στο  www.poros.gr γράφει για εθελοντική δράση καθαρισμού βυθών και παραλιών και τονίζει πως αυτά θα γίνουν με την συνδρομή της εθελοντικής ομάδας δυτών «Aegean Rebreath».
Όλοι γνωρίζουμε πως εθελοντής είναι αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς χρηματικό αντίτιμο, με δική του βούληση.
Διαβάστε τι γράφει ο Δήμαρχος Πόρου για το θέμα αυτό και μετά θα σας αποκαλύψουμε τι σόι εθελοντισμό εννοεί.
Γιάννης Δημητριάδης
15 Μαΐου στις 5:52 μ.μ. ·
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΥΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Ο Δήμος Πόρου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου και η εθελοντική ομάδα δυτών «Aegean Rebreath», σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Πόρου, διοργανώνουν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 ευρείες δράσεις καθαρισμού βυθών και ακτών στο νησί του Πόρου. Στο πλαίσιο των δράσεων:

• Το Σάββατο 19 Μαΐου, θα διενεργηθούν υποβρύχιοι καθαρισμοί σε όλο το λιμάνι του Πόρου από το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ έως την Πούντα και καθαρισμοί επιβαρυμένων βόρειων ακτών του νησιού.
• Την Κυριακή 20 Μαΐου, θα συνεχιστούν οι καθαρισμοί ακτών και θα πραγματοποιηθούν απομακρύνσεις κολλημένων διχτυών από υφάλους στα βόρεια του νησιού.
Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συνδρομή εθελοντών, καθώς και υπαλλήλων του Δήμου και της δημοτικής εργολαβίας καθαριότητας, ενώ θα υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη από το Associated Press.
Ο Δήμος καλεί οποιονδήποτε εθελοντή επιθυμεί να συμμετέχει στις δράσεις (δύτες αυτόνομης ή ελεύθερης κατάδυσης, επαγγελματίες ή ιδιώτες ιδιοκτήτες μικρών σκαφών και πεζοί εθελοντές) να επικοινωνήσει με το Γραφείο Δημάρχου στο τηλέφωνο 2298320512 ή στο email dimarhos@poros.gr.
Χορηγοί: Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού, υπηρεσίες καθαριότητας ΑΠΑΝΑ, ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια: Saron, Διούνυσος, Παύλου, Kichli, Kaikas Studios, Συμεών, εστιατόρια: Στη Ρότα, Βασίλης, Πέτρος, Άσπρος Γάτος, Macaroni & More.

Αυτά λοιπόν γράφει ο Δήμαρχος Πόρου, αλλά το Λιμενικό Ταμείου Πόρου αποφασίζει να πληρωθεί … η εθελοντική εργασία της εταιρείας.

 

Διαβάστε την σχετική παράγραφο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΛΤ ΠΟΡΟΥ 134/2018
(3). Το Π.Δ. 80/2016(Φ.Ε.Κ. 145Α/2016)
(4). Τα άρθρα 66, 67 και 68 του Ν. 4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143Α/2014)
(5).Τις παρ. 21, 22 και 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (Φ.Ε.Κ. 129Α/2015)
β. Σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω δαπάνη για παράκτιους καθαρισμούς και
ανέλκυση διχτυών για την απορρύπανση της θάλασσας , σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με την ανάγκη ανακύκλωσης στο πλαίσιο
αξιοποίησης των θαλάσσιων απορριμμάτων. Η εργασία θα επικεντρωθεί στην ανέλκυση
απορριμμάτων από τον βυθό του Λιμένα Πόρου και την ανακύκλωση των θαλάσσιων
απορριμμάτων μέσω παράκτιων και καταδυτικών δράσεων. Η εν λόγω εργασία θα διαρκέσει 2
ημέρες.
γ. Το ύψος της προτεινόμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των2.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117.0001με τίτλο «Αμοιβή

ιδιωτών για παροχή υπηρεσιών.» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Πόρου

οικον. έτους 2018.

Αλήθεια κύριε Δήμαρχε για ποιο εθελοντισμό γράφεις;

 

Και για τους δύσπιστους δημοσιεύουμε ολόκληρη την απόφαση του Λ.Τ.Πόρου:
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

Αρ. Απόφ. – 30-

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06)
2 .Το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών.
3. Το Π.Δ. 80/2016. (Φ.Ε.Κ. 145Α/2016)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
7. Το γεγονός ότι το κρίνεται απαραίτητη και άμεση η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσία καθαρισμού
Λιμένα ,παράκτιους καθαρισμούς και ανέλκυση διχτύων για την απορρύπανση της θάλασσας

8. Τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Πόρου χρήσεως οικονομικού έτους 2018 , στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση 16.197,54€ από τον Κ.Α 10.6117.0001 από ιδίους πόρους για < Αμοιβή ιδιωτών για παροχή
υπηρεσιών .>
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’αριθμ.80/2018 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
10. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει εγκριθεί και διατεθεί η πίστωση των 2.000,00€ νόμιμα με
την αριθμ. 134/2018 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. Πόρου με ΑΔΑ:ΨΩΡΔΟΡΤ6-1ΩΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
11. Την υπ.αριθμ.πρωτ: 397/16-5-2018 πρόσκληση περί υποβολή προσφοράς προς τον οικονομικο φορέα.
12. Την υποβληθείσα προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Α. Εγκρίνουμε την παροχής υπηρεσιών καθαρισμού Λιμένα ,παράκτιους καθαρισμούς και
ανέλκυση διχτύων, εκτιμώμενης αξίας 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

2
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 394/15-
5-2018 Πρωτογενές Αίτημα του Δ.Λ.Τ. Πόρου.
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας και σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές
προδιαγραφές, στην εταιρεία AEGEAN REBREATH KOIN.ΣΕΠ.., με στοιχεία επικοινωνίας.
Οδός :Ελευθερωτών 10 Πόλη: Υμηττός – Αθήνα τηλ.: 6932644435 και με Α.Φ.Μ: 997280711 και
Δ.Ο.Υ. : Αγ. Δημητρίου, έναντι του ποσού των 1.942,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και
από σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και
συγκεκριμένα στον Κ.Α 10.6117.0001 με τίτλο < Αμοιβή ιδιωτών για παροχή υπηρεσιών.>
Ε. Ο χρόνος των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα των 2 ημερών την 19 και 20 Μαίου
2018.
ΣΤ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παραληφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και με την υπ.’αριθμ. 315/2017
Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Πόρου.
Ζ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Η. Για την παρούσα ανάθεση δεν απαιτείται σύμβαση. H εργασία παροχής υπηρεσιών θα γίνει
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο αίτημα και στην προσφορά και σύμφωνα
με τις οδηγίες της υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ
Εκτύπωση