ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΡΟΣ

Δικάζεται στο  Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πόρου ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης για παράνομη ρίψη υλικών και απορριμμάτων σε δημόσια δασική έκταση

Στις 30 Μαΐου 2018, δικάζεται στο  Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πόρου ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης για παράνομη ρίψη υλικών και απορριμμάτων σε δημόσια δασική έκταση στη θέση “Ντάνα” της περιοχής Φαναρόλακκα κατά το χρονικό διάστημα από τις 15-9-2016 έως 23-9-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ αριθμό 204/2018 απόφαση της ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημάρχου τον Ευάγγελο Μπιτσαξή. Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα της επιτροπής:

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Δημητριάδης λόγω κωλύματος και προσήλθε στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Χαρακλάνης Θεόδωρος. 

Λόγω απουσίας του Δημάρχου-Προέδρου της Ο.Ε. κ. Ιωάννη Δημητριάδη και της Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Μητσιοπούλου Σταματίνας χρέη Προεδρεύοντος εκτέλεσε κατά τη συζήτηση του θέματος ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και είπε: 

Εστάλη στον Δήμο μας το με Αριθμ. Β. Κλ. Γ16-6424 Κλητήριο Θέσπισμα, με το οποίο καλείται ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Δημητριάδης ως κατηγορούμενος κατά τη συζήτηση της δικασίμου στις 30-5-2018 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πόρου. Λόγω του ότι στον Δήμο μας δεν υπηρετεί μόνιμος δικηγόρος αλλά ούτε και δικηγόρος με αντιμισθία, ο κ. Δήμαρχος με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2738/22-5-2018 Αίτησή του ζητά τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση (κ. Ευάγγελο Μπιτσαξή) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.3979/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 4071/2012. 

Ο ανωτέρω δικηγόρος μας απέστειλε οικονομική προσφορά η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

“ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ευαγγέλου Μπιτσαξή του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 26743, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ. 65. 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πόρου στις 30-5-2018, όπου κατηγορείται ο Ιωάννης Δημητριάδης για παράνομη ρίψη υλικών και απορριμμάτων σε δημόσια δασική έκταση στη θέση “Ντάνα” της περιοχής Φαναρόλακκα κατά το χρονικό διάστημα από τις 15-9-2016 έως 23-9-2016 (ΑΒΜ: Γ16-6424). 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: (Παραλαβή αντιγράφων φακέλου δικογραφίας, διάβασμα του φακέλου της δικογραφίας, μετάβαση στον Πόρο, παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου). Α)Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ 117€ + 24% ΦΠΑ (28,08€) = 145,08€ + 4€ (παράσταση) = 149,08€ Β)6 ώρες Χ 80€/ώρα = 480€ + 24% ΦΠΑ (115,20€) = 595,20€. Σύνολο Α + Β = 149,08€ + 595,20€ = 744,28€. Αθήνα 21 Μαίου 2018 – Ευάγγελος Μπιτσαξής Δικηγόρος ΑΜ ΔΣΑ:26743”. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως προβεί στον ορισμό του ανωτέρω δικηγόρου και να διαθέσει τη σχετική πίστωση. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα ανωτέρω, τη συζήτηση των μελών της και τη σχετική ψηφοφορία. 

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Αποδέχεται το θέμα ως κατεπείγον. 

Β)Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου κ. Ευαγγέλου Μπιτσαξή του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ:26743 (κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης 65, ΑΦΜ:106384005 Δ.Ο.Υ. ΙΓ¨ Αθηνών) ως πληρεξουσίου του Δημάρχου Πόρου κ. Ιωάννη Δημητριάδη κατά τη δικάσιμο της 30ης Μαίου 2018 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πόρου, καθώς και οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο οριστεί και μέχρι τελεσιδικίας της υποθέσεως. 

Γ)Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ύψους 744,28€ (ΑΑΥ:483/2018) σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 για την ανωτέρω δαπάνη. 

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 204/2018. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΤΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΧΑΡΑΚΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση