ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα διαδικασία, προθεσμίες και υποδείγματα για την εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις-διαταγές πληρωμής

Σε εφαρμογή του αρ.275 του Κλεισθένη1 (ν.4555/2018), δημοσιεύθηκε χθες 28 Αυγούστου 2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3664) Υπουργική Απόφαση Σκουρλέτημε τις προϋποθέσεις και όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες για την επιχορήγηση Δήμων προς εξόφληση υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα, ηΥ.Α. καθορίζει τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουναπό διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστείτελεσίδικες έως την 19η Ιουλίου 2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.11 του ν. 1068/1980 (Α’24), έως την 19η Ιουλίου.

Στην Υπουργική Απόφαση επισημαίνονται, ιδίως, τα εξής:

1) Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, αποκλειομένης κάθε άλλου είδους αξίωσης (π.χ. απαλλοτριώσεις).

2)Για τις υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαιτείται η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2 της Υ.Α., των στοιχείων του εγγράφου με το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης,

3)Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2, των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης,

4)ΔΕΝμπορούν να συμπεριληφθούν δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και οι ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ ή/και της διαδικασίας που προβλέπεται στην αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.16 Απόφαση του Αν.Υπ.Οικ.“Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων”,

5)ΔΕΝ μπορούν να συμπεριληφθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, ως προς το νόμο βάσιμο αυτών, υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας.

Η διαδικασία καθορίζεται επιγραμματικά ως εξής:

α) Ο Δήμος υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1) στο ΥΠΕΣ, συνοδευόμενο απόαναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής, τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ (Υπόδειγμα 2).

β) Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο ΥΠΕΣέως και την 30η Νοεμβρίου 2018.

γ) Το ΥΠΕΣ, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων τωνΔήμων, μεριμνά για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης επιχορήγησήςτους.

δ) Με την έκδοση της εν λόγω Απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσαμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό πουθα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση.

ε) Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι συμπληρώνουν κάθε φορά τον πίνακα“Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..” (Υπόδειγμα3Α και 3Β) και τον αποστέλλουν στο ΥΠΕΣ.  Ο εν λόγω πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.

στ) Το ΥΠΕΣ, αφού ελέγξει τους πίνακες, εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίοθα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικούποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τονεπιχορηγούμενο Δήμο. Οι Δήμοι υποχρεούνται στηνάμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων καιπαρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του ΤαμείουΠαρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.

ζ) Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών, ενώ για τηδιασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, θα πρέπειοι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν ενισχύ την ημέρα της πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Η Υ.Α. διευκρινίζει ότι οι ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ στο ΥΠΕΣ αιτήσεις Δήμων εξετάζονται στο πλαίσιο της νέαςΑπόφασης.Για τον σκοπό αυτό, το ΥΠΕΣ μπορεί να ζητά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τέλος, επισημαίνεται πως το εν λόγωΠρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Απριλίου 2019.Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωσή του, προστίθενται στους προς απόδοσηΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Εκτύπωση